x
Zapomenuté heslo
Předplatné

Přihlašte se do svého profilu, abyste si mohli MontyRich užívat naplno

Zapomenuté heslo

Ještě nemáte svůj účet? Zaregistrujte se

Zapomenuté heslo

Ochranné známky: Chráním své podnikání správně?

Podnikatelé stále podceňují význam ochranných známek.

28.06.2017 / Roman Peterka
Značka je jedním z hlavních atributů, podle kterých se zákazník rozhoduje, zda si daný výrobek koupí. Silná značka nepotřebuje akce, slevy a výhodné nabídky. Ne z každé značky se stane magické zaklínadlo, jež má moc okouzlit zákazníky. Pokud se to ale povede, hrozí riziko, že se brzy najde někdo, kdo se bude chtít na úspěšné značce přiživit. Značka ale není to samé, co registrovaná ochranná známka.

Získejte přístup k exkluzivnímu byznysovému obsahu

MontyRich předplatné

+ kniha v hodnotě 890 Kč zdarma

Při rozjezdu podnikání obvykle podnikatel řeší mezi prvními věcmi registraci webové domény, která je spjata s produktem nebo jménem firmy. Často si registruje i několik „blokážních“ domén (jako jsou domény .com, .eu nebo .gov), aby předešel riziku, že si doménu, již si nezaregistroval, přivlastnil někdo jiný s cílem parazitovat na úspěšné firmě nebo produktech. Registrace internetové domény je ale jen malou částí celého problému. Té další už podnikatelé obvykle tak velkou pozornost nevěnují. A někdy ji i zcela opominou. Jde o registraci ochranné známky.

Stejnou pozornost by měl podnikatel věnovat i ochraně své obchodní značky, svého loga či vizuálních atributů svého produktu, jako je tvar či obal výrobku – a nechat si je zaregistrovat v podobě ochranné známky. Registrovaná ochranná známka pak požívá právní ochranu v souvislosti s konkrétními třídami výrobků a služeb, pro které byla zaregistrována – a pokud ji někdo užije neoprávněně, má majitel ochranné známky účinné možnosti ochrany. Bránit se může i tehdy, pokud se objeví třeba logo, jež sice není stejné jako to jeho, je s ním ale snadno zaměnitelné. Ochrana se vztahuje vždy ke konkrétnímu výčtu výrobků a služeb, pro něž je ochranná známka zapsána. Je tak možné si legálně zapsat stejnou nebo podobnou ochrannou známku pro jiný typ výrobků nebo služeb.

Ochrannou známkou je možné chránit jakékoli označení schopné grafického znázornění, jež je tvořeno zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvami, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu a jež je způsobilé odlišit výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných osob. Naopak zapsat jako ochrannou známku nejde označení, které je tvořeno výhradně údaji o druhu, jakosti či zeměpisném původu výrobku, nebo takové, jež Úřad průmyslového vlastnictví při věcném přezkumu vyhodnotí jako takové, jež je způsobilé klamat veřejnost o povaze výrobku.

O síle značky už byla řeč. Ochranná známka je pak prostředkem, jak svou značku a její atributy chránit. Registrací ochranné známky také odlišíte svou značku od konkurence, protože dává možnost u značky uvádět mezinárodně známé symboly ® či ™, které jsou pozitivně vnímány coby známka serióznosti i u spotřebitelů.

 

O tom, proč je důležité chránit ochrannou známkou své podnikání, logo, název produktu nebo slogan, jsme si povídali s majitelem patentové, známkové a právní kanceláře Macek and Partners Mgr. Jiřím Mackem, patentovým zástupcem.

Co všechno obnáší registrace ochranné známky?

Registrace ochranné známky obnáší několik základních věcí. Zejména je důležité, aby klient věděl, co konkrétně chce k ochraně přihlásit a pro jaké výrobky či služby požaduje ochranu. Pak může začít samotný registrační proces ochranné známky. Kromě vyobrazení ochranné známky a jejího zatřídění je také nezbytné uvést jméno přihlašovatele a vlastníka.  Dalším krokem je komunikace s Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze či se zahraničními úřady, které k podaným žádostem o zápis zasílají výměry, na které je třeba ve stanovené lhůtě reagovat a obhájit práva klienta tak, aby mohla být ochranná známka bez problému registrována, tedy zapsána do rejstříku ochranných známek. Po úspěšné registraci zašleme klientovi osvědčení, které je oficiálním dokumentem prokazujícím, že ochranná známka byla zapsána do rejstříku registrovaných ochranných známek. Od tohoto okamžiku může klient uplatňovat svá práva proti pozdějším porušovatelům.

Jak dlouho trvá registrační proces?

Registrační proces trvá ve většině případů kolem 6 až 9 měsíců od data podání přihlášky ochranné známky. Po podání přihlášky ochranné známky komunikujeme s referentem, který má přihlášku na starosti. Pokud je přihlašovaná ochranná známka způsobilá k okamžité registraci, trvá registrační proces poměrně krátkou dobu. Po podání ochranné známky je možnost proti zveřejněné ochranné známce podat ve lhůtě 3 měsíců námitky nebo připomínky. Pokud tato situace nastane, registrační proces se prodlouží. V opačném případě dochází k zápisu po uplynutí lhůty stanovené k podání námitek či připomínek a registrační proces netrvá déle než 6 měsíců. 

Kolik stojí ochranná známka?

Cena ochranné známky se odvíjí od toho, do jakých zemí je požadována její registrace a také pro kolik tříd výrobků a služeb. Pokud se budeme bavit o České republice a o registraci národní ochranné známky, vyjde přihlašovatele správní poplatek na 5 000 Kč, pokud bude žádat o registraci do tří tříd výrobků a služeb. Další možností je přihlásit ochrannou známku pro celou Evropskou unii, kdy správní poplatek vychází na 850 eur, což je v přepočtu kolem 23 000 Kč. Další možností je zvolit jednotlivé země, do kterých je požadována ochrana a v těchto určených zemích žádat o ochranu. Cena se v tomto případě pohybuje různě, podle počtu určených zemí. Pokud má klient například zájem o registraci ochranné známky v České republice, Německu, Polsku, Rakousku a Švýcarsku, je pro něj výhodné zvolit cestu přihlášení ochranné známky Evropské unie, kdy bude mít ochrannou známku registrovanou nejen pro požadované země, ale také pro další státy, které jsou členy Evropské unie. Podle složitosti a náročnosti registrace je účtován poplatek naší kanceláři, v případě přihlášky národní ochranné známky účtujeme poplatek ve výši 6 000 Kč, v případě mezinárodních přihlášek pak 10 000 Kč. 

Je vůbec registrace známky třeba? Máte příklady ze své praxe, kdy klienti doplatili na to, že registraci ochranné známky podcenili?

Ano, několik takových případů v naší kanceláři Macek and Partners řešíme i v současné době. Ve většině případů klient používá logo či označení v prostředí internetu, které nemá registrované, ale domnívá se, že dlouhodobým užíváním má k tomuto označení práva. Pak se objeví porušovatel, který začne používat zaměnitelné označení nebo si jej rovnou přihlásí k ochraně podáním přihlášky ochranné známky. Existuje samozřejmě také ochrana nezapsaného označení, nicméně vymáhání práv z tohoto nezapsaného označení je složité a je nutné prokázat různé skutečnosti, které se ve většině případů prokazují velmi těžce. Registraci ochranné známky doporučuji, poplatky za přihlášku ochranné známky jsou rozhodně nižší než následné poplatky při soudních sporech. Ochranná známka platí od doby podání přihlášky 10 let. Pokud klient po uplynutí této lhůty nemá zájem o prodloužení platnosti ochranné známky, zanikne ochranná známka nezaplacením udržovacího poplatku. Výhodou u ochranné známky oproti jiným právům duševního vlastnictví je to, že ochrannou známku a její platnost lze obnovovat neustále, existují tedy ochranné známky, které jsou platné například 50 nebo 100 let. Na registrovanou ochrannou známku lze také poskytnou licenci a tím se úspěšně bránit proti porušovatelům.

Jaké jsou možnosti obrany proti zneužití registrované ochranné známky?

Pokud někdo porušuje registrovanou ochrannou známku, je nejprve třeba porušovatele upozornit na tuto nastalou skutečnost a případně navrhnout možnosti řešení. Pokud majitel ochranné známky souhlasí, lze porušovateli nabídnout licenci k užívání ochranné známky. Pokud porušovatel tuto možnost přijme a platí řádné licenční poplatky majiteli, nejedná se nadále o porušování registrované ochranné známky. Kromě licence jsou také možné jiné formy dohody mezi majitelem ochranné známky a porušovatelem. Pokud porušovatel na výzvu neodpovídá ani nijak nespolupracuje, je možné podat žalobu k Městskému soudu v Praze, včetně potřebných důkazních materiálů. V některých případech je nezbytné podat tzv. předběžné opatření, kdy soud musí urychleně rozhodnout o daném případu. Na předběžné opatření se následně váže žaloba a celý případ se znovu projednává. 

Jak je omezena platnost ochranných známek?

Ochranná známka je účinná od doby zápisu do rejstříku ochranných známek. Platná je však již od data podání přihlášky ochranné známky. Od data podání pak platí ochranná známka po dobu 10 let a každých 10 let je možné ochrannou známku obnovit. Ochranná známka je obnovena pouhým zaplacením obnovovacího poplatku v řádné lhůtě. Pokud majitel ochranné známky tento poplatek neuhradí, má ještě 6měsíční lhůtu na uhrazení tohoto poplatku, který je však dvojnásobně vyšší, jedná se o tzv. poshovovací lhůtu. Ochrannou známku a její platnost tak lze obnovovat neustále. 

Co když chci ochrannou známku, která bude platit po celém světě?

V tomto případě bude nutné mít k dispozici velké finanční prostředky, které bude třeba vynaložit na uhrazení správních poplatků k jednotlivým úřadům. Tuto možnost bych nedoporučoval, nicméně pokud se budeme bavit na teoretické rovině, je vždy nutné nejprve podat přihlášku národní ochranné známky. Poté bych doporučil registraci přes Madridský systém, kde lze navolit registraci do Evropské unie a do dalších zemí, jedná se o ucelený systém několika států. Do zemí, kde nelze žádat o registraci přes Madridský systém, je pak nutné podat přihlášku ochranné známky zvlášť. 

V případě, že je požadována registrace do více zemí, je pak nejčastěji volen Madridský systém přihlašování, kde je vyznačena a přihlašována k ochraně například Evropská unie, USA, Austrálie, Japonsko. Přihlášení do uvedených zemí pro jednu třídu výrobků a služeb pak vychází na necelých 60 000 Kč. Cena správního poplatku se kromě jiného také odvíjí od počtu tříd, tedy čím více je přihlašováno tříd, tím se správní poplatky navyšují.

Pošlete to dál:
Pošlete to dál

Přečtěte si také

Staňte se obchodníkem magazínu MontyRich!

Pojďte s námi měnit svět

Článek

Jak vybrat toho nejlepšího kandidáta na pracovní pozici? Nastavte priority

Aneb vědět, co je pro vás nejdůležitější

Článek

Chcete vydělávat na zákaznících pořád dokola? Dělejte to jako Harley-Davidson

To není motorka, to je chopper, baby

Článek

Nejlepší podnikatelská konference roku už za pár dní v Praze!

MontyRich: Building Better Business

Článek
Chcete odemknout všechny články? Pořiďte si předplatné
+ výběr knihy v hodnotě 890 Kč jako dárek
Koupit předplatné

Start-up versus korporát

Aneb věřit mladým vizionářům či spoléhat na osvědčené

Článek

Tajemství efektivní pracovní porady aneb přestaňte ztrácet svůj čas

Bez efektivních porad nemůže byznys fungovat

Článek
Další články z rubriky Podnikání